شماره همراه : 09130257207   آقای علی شریفیان

شماره پیامک :   10001000105000

مکان اجرای فعالیتها : اصفهان درچه  خیابان آیه الله درچه ای اداره ورزش وجوانان

آدرس دفتر هماهنگی : اصفهان خیابان نیروگاه سه راه نیروگاه ابتدای بلوار زاینده رود مقابل کوی بافندگان  پیام کامپیوتر  آقای محمد کاشی 


   Design   By  Payam Computer